Bayi/Bayi Temsilcileri ile Bayilik Başvuruları Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Firmamız Tadım Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. veri sorumlusu olarak, hukuken kabul edilebilir yollardan edindiği kişisel verilerinizi, yasalara uygun şekilde toplamakta, işlemekte, gizlilikle ve gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak muhafaza etmektedir.

Bu Bildirim, 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) ve AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ kapsamında hazırlanmıştır.

 

Hangi Tür Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Aşağıda belirtilen amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz şunlardır:

 1. Kimlik verisi (TCKN, ad ve soyadı),
 2. Vergi mükellefiyet bilgileri,
 3. İletişim bilgileri (adres, e-posta adresi, telefon numarası),
 4. Bayilerin ortak ve/veya yöneticilerine ait kimlik ve adres bilgileri (imza sirküleri, imza beyannamesi, vekaletname vb. belgeler içinde dolaylı olarak iletilen veriler),
 5. Bayi yönetici ve personeline ait kimlik verisi (gerektikçe), eğitim ve tecrübe ile sınırlı özgeçmiş bilgileri.

 

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2. Maddesi uyarınca; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması işleme şartlarından bir veya birkaçına dayanarak;

 • Sizinle gerekli iletişimin kurulabilmesi ve taleplerinizin cevaplandırılması,
 • Bayilik ilişkisinin kurulması ve sözleşme yapılması,
 • Bayilik ilişkisinin yürütülmesi ve yönetilmesi,
 • Bayilik değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Bayiye yönelik çeşitli organizasyonların ve seyahatlerin planlanması,
 • Ticari ve sözleşmesel edimlerimizin ve yükümlülüklerimizin ifası,
 • Yasal/idari yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
 • Verilerin doğru ve güncel olması,
 1. Ticari faaliyetlerimizin geliştirilmesi amaçlarıyla, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmeyecek şekilde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarıyoruz?

Firmamız, kişisel verilerinizi, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, sizinle aktif iletişim kurulabilmesi ve sorun veya talebinizin yönetilebilmesi için ilgili bölgeden sorumlu bayi ve bayi çalışanlarına, sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, arşiv ve depolama ile bilgi işlem hizmetlerinin temini amaçlarıyla dağıtım, gönderi, lojistik firmalarına, bilgi işlem ve veri tabanı hizmet sunucuları ve tedarikçilerine, mesleki danışmanlar ve hukuk müşavirine, seyahat ve organizasyonların planlanabilmesi için seyahat, ulaşım, otel ve konaklama hizmet sunucuları ve acentelere, ajans ve organizasyon firmaları ile hizmet tedarikçilerine aktarmaktadır.

Kişisel verileriniz, yasal yükümlülükler kapsamında, yasal ve resmi taleplerin ifası gerektirdikçe ilgili makam, mercii, kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, gereken hallerde, yurtdışında bulut bilişim hizmet sunucularına, iştirakimiz olan Tadım GmbH’a, yurtdışından gelen taleplerin etkin yönetimi için ilgili bölgede bulunan bayi ve satış ekipleri ile lojistik hizmet tedarikçilerine Kanun’un 9. maddesinde yer alan şartlara uygun olarak aktarılmaktadır.

Firmamız, veri aktarımı sırasında meydana gelebilecek hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik, idari ve hukuki önlemleri almaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nelerdir?

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, yazılı ya da elektronik ortamda, firmamıza ait telefon, faks, posta ve e-posta iletişim kanallarından ulaşan çağrı, mesaj ve postalar, www.tadim.com adresli internet sitemiz üzerinden doldurulan iletişim formları, yüz yüze görüşmelerde doldurulan iletişim formları, bayi sözleşmesi ile birlikte ve tutulan kayıtlar ile sosyal medya kanallarından iletilen mesajlar aracılığı ile toplanmaktadır. Yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması veya veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması işleme şartlarından bir veya birkaçına dayanarak toplanmaktadır.

 

Veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan haklarınız doğrultusunda talebinizi, Atatürk Mahallesi, Çitlenbik Caddesi, No:4, 34758, Ataşehir, İstanbul adresine imzalı olarak elden veya noter kanalıyla, musteri.hizmetleri@tadim.com adresine e-posta göndermek suretiyle veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Talebinizin anlaşılır bir şekilde iletilmiş olması ve kimliğinizi doğrulayıcı bilgileri içermesi önemlidir. Talebiniz en kısa sürede, her halde en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

İşbu Bildirim, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

TADIM GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Mersis No: 0815007309400018
Adres: TADIM Plaza Atatürk Mahallesi, Çitlenbik Caddesi, No:4, 34758, Ataşehir, İstanbul
Telefon: 0 216 251 93 00 – Faks: 0216 548 20 70
Email: info@tadim.com