Tüketici İletişim Formu

+90


İletişim sürecinde ilkemiz, şikayetler öncelikli olmak üzere tüm bildirimler için hızlı aksiyon alarak geri dönüş sağlamak ve tüketici memnuniyetini korumaktır.

Ürünlerimizle ilgili bildirimlerde tüketicilerimizden Ürün Adı, Paket Gramaj bilgisi, paketin arka yüzünde yer alan Üretim Tarihi ve Lot numarası bilgileri talep edilmektedir. Kalite süreçlerimiz gereğince ürünlerimizde oluşabilen sorunların sebepleri tespit edilirken mutlaka paket incelemesi yapmamız gerekmektedir. Bu nedenle bildirimde bulunulan ürünün tüketicilerimiz tarafından muhafaza edilmesi son derece önemlidir.

İnceleme yapılacak ürün, tüketicilerimizin tercihine göre iki şekilde tarafımıza ulaştırılabilmektedir:

1- Tüketicilerimiz ürünü anlaşmalı olduğumuz kargo firması ile alıcı ödemeli olarak Tadım Pazarlama Ofisi Müşteri Hizmetleri Birimi’ ne gönderebilmektedir.

2- Tüketicilerimizin, mesai saatleri içerisinde ürünü teslim edebilecekleri adres bilgisini tarafımıza iletmelerini takiben anlaşmalı kargo firması yetkilisinin ilgili adrese yönlendirilerek ürünün aldırılması firmamızca sağlanabilmektedir.

Tarafımıza ulaşan numune ürün, Üretim ve Kalite Kontrol Departmanları tarafından incelenmek üzere fabrikamıza sevk edilmektedir. İnceleme sonrasında tüketicilerimiz bilgilendirilmekte ve yeni ürün gönderimi gerçekleştirilmektedir.

Satış Noktası bildirimlerine hızlı aksiyon alınarak dönüş yapılabilmesi için Nokta Adı, Yetkili Kişi İletişim Bilgileri ve Açık Adres bilgileri talep edilmektedir. Bildirim Bölge yöneticilerimiz ile paylaşılmakta ve en geç 5 iş günü içerisinde yetkili kişiye dönüş yapılmaktadır.

Tarafımıza ulaşan Talep, Yorum ve Öneri bildirimleri ilgili departmanlarımızla paylaşılmakta ve içeriğe bağlı olarak geri bildirimde bulunulmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
TÜKETİCİ İLETİŞİMİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Bu Bildirim 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) ve AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ kapsamında hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu:

TADIM GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.  (“Şirket”)

Adresi             : TADIM Plaza Atatürk Mahallesi, Çitlenbik Caddesi, No:4, 34758, Ataşehir, İstanbul

Mersis No      : 0815007309400018

Telefon           : 0 216 251 93 00 – Faks: 0216 548 20 70

KEP adresi     : tadimgida@hs01.kep.tr

E-posta           : info@tadim.com

Şirketimiz veri sorumlusu sıfatıyla, hukuken kabul edilebilir yollardan edindiği kişisel verilerinizi, yasalara uygun şekilde toplamakta, işlemekte, gizlilikle ve gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak muhafaza etmektedir.

Hangi Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

İletişimimiz sırasında işlediğimiz kişisel verileriniz genellikle ad-soyadı (kimlik verisi), adres, e-posta adresi, telefon numarası (iletişim verisi), bulunduğunuz il ve ilçe bilgisi ve ilettiğiniz talep, öneri ve/veya şikâyetinizdir. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Şirketimiz, Kanun’un 4. Maddesindeki genel ilkeleri gözetmek suretiyle, meşru amaçlar doğrultusunda ve amaçla bağlantılı olarak toplamakta olduğu kişisel verilerinizi;

 1. Şirketimizin amaç ve iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 2. Sizlerden Şirketimize ulaşan ürün veya hizmetlerimize dair şikâyet, öneri ve taleplerinizin yanıtlanabilmesi, bu suretle tarafınıza etkin bir hizmet sunulabilmesi,
 3. Sizlerle gerekli iletişimin kurulabilmesi,
 4. Ürün ve hizmet kalitemizin artırılabilmesi,
 5. Sözleşmesel edim ve yükümlülüklerimizin ifası,
 6. Yürürlükteki mevzuattan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
 7. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 8. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 9. Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 10. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 11. İş faaliyetlerimizin geliştirilmesi amaçlarıyla, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmeyecek şekilde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemektedir.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz Nelerdir?

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, bayilerimize ulaştırdığınız talepler, 0 850 201 19 71 numaralı Tüketici Telefon Hattına bıraktığınız çağrılar, www.tadim.com adresli internet sitemiz üzerinden çevrimiçi doldurulan iletişim formları, musteri.hizmetleri@tadim.com adresine ulaşan talepleriniz ile sikayetvar.com, ekşi sözlük veya sosyal medya kanallarından (instagram - @tadimlakendineiyibak, instagram / twitter - @Tadim, facebook Tadım) iletilen mesajlar aracılığı ile toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Toplarken ve İşlerken Hukuka Uygunluk Sebeplerimiz Nelerdir?

Kişisel verileriniz, Kanun’un;

 • 5/2 (a) bendinde düzenlene “kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
 • 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası için gerekli olması”,
 • 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,
 • 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”,
 • 5/2 (f) bendinde düzenlenen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuka uygunluk sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kanun’un 5/1. Maddesi uyarınca “ilgili kişiden açık rıza alınmasını” gerektirecek bir işleme faaliyetimizin olması halinde, tarafınızdan öncesinde ve aydınlatmaya dayalı olarak açık rızanız talep edilecektir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarabiliriz?

Şirketimiz, kişisel verilerinizi, Kanun’da öngörülen temel ilkeler etrafında ve kişisel verilerinizi işleme amaçlarımıza bağlı ve bunlarla sınırlı olarak, Kanun’un 8. Maddesine göre yurt içinde bulunan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz, şikâyet, öneri ve taleplerinizin cevaplandırılması, şikâyete konu ürünün iade alınması ve/veya yeni ürünün tarafınıza teslim edilmesi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, arşiv ve depolama, barındırma, bilişim sistemleri çözüm ve yönetimi hizmetlerinin temini gibi amaçlarla; kargo ve dağıtım firmaları, ajanslar, bilişim sistemleri ve veri tabanı hizmet sunucuları, hizmet aracıları, mesleki danışmanlar ve hukuk müşavirleri ile talep ve şikâyetlerin etkin yönetimi için ilgili bölgedeki bayimize aktarılabilecektir. 

Kişisel verileriniz, yasal yükümlülükler, kamu düzenine karşı taşıdığımız yükümlülükler ile yasal ve resmi taleplerin ifası için gerekli oldukça yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, işleme amaçları ve operasyonlarımızın gerektirmesi halinde yurt dışı iştirakimiz olan Tadım GmbH’a, taleple bağlantılı ülkedeki bayi ve satış ekiplerine,  kullandığımız bilişim sistem ve çözümlerinin yurtdışında bulunan sunucularına Kanun’un 9. Maddesinde yer alan şartlar dahilinde aktarılabilecektir. Kanun’un 9. Maddesi kapsamında “açık rızanızın” alınması işleme şartına dayanmamız halinde, açık rızanız temin edilerek aktarım yapılacaktır.  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Kapsamında Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi kapsamında;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7.  (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Taleplerinizi;

 • Islak imzalı olarak ve geçerli bir kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte, TADIM Plaza Atatürk Mahallesi, Çitlenbik Caddesi, No:4, 34758, Ataşehir, İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle KEP adresimize göndererek,
 • İlgili Kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden musteri.hizmetleri@tadim.com adresimize e-posta ile göndererek, iletebilirsiniz.

Başvurularınızda;

 1. Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imzanız,
 2. Başvuran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise uyruk bilgileri ve pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve/veya faks numarası ve
 5. Başvuruya konu talepler açıkça yer almalıdır.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin İlgili Kişi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvurucudan bilgi ve belge talep etme ve yapılan başvuruda yer alan talepleri ve bilgileri açıklığa kavuşturmak amacıyla, İlgili Kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltme haklarına sahiptir. Talebiniz en kısa sürede, her halde en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

Gerek yukarıda sayılan haklarınız için gerekse Aydınlatma Bildirimi ile ilgili ve bu bağlamda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki tüm sorularınız için kvkk@tadim.com   adresine e-posta gönderebilirsiniz.


TAMAM